"ŘĺHA" - M.U.D. 7

Koncentrovaný tekutý dezinfekční a dezodorační přípravek

s účinkem baktericidním, sporicidním, virucidním a fungicidním na kvasinky a plísně.

Pro profesionální použití.

Tento přípravek je určen pro potřeby nemocnic, léčeben, domovů důchodců, výrobny potravinářského průmyslu, kuchyní, hotelů, škol, veřejných institucí, restaurací, barů, skladů, útulků pro zvířata a dalších zařízení za účelem dezinfekce, asanace a dezodorace. Při použití přípravku je třeba postupovat podle návodu.  Přípravek je určen k dezinfekci pevných neporézních a neživých povrchů jako například podlah, stěn, kovových povrchů, nerezových povrchů, porcelánu, glazovaných keramických dlaždic, umělohmotných povrchů, koupelen, sprchových koutů, van, skříní, stolů, židlí, hraček, telefonů atd. Přípravek je vhodný i k dezodoraci prostor, které se těžko zbavují specifického zápachu jako například prostor určených ke skladování odpadu, prázdných popelnic, odpadkových košů, prostor pro domácí zvířata a dalších prostor, kde může vznikat zápach vlivem působení mikroorganismů. Přípravek lze při dodržení návodu použít i k ošetření vaječných skořápek určených k požití, a to ve zpracovatelských závodech na výrobky z vaječných skořápek a vajec.

Doporučená koncentrace přípravku je  1:250, rychlý účinek do 10 minut, stálý účinek při teplotách pracovních roztoků od 20 ºC do 50 ºC a je bez zápachu.

Obsahuje chemické aktivní látky na basi KAS (směs kvarterních ammoniových sloučenin).

Alkyl (60%C14 , 30%C16 , 5%C12 , 5%C18) dimethyl benzyl ammonium chlorid ........    5%

Alkyl (68%C12 , 32%C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorid ............................    5%

neaktivní přísady ....................................................................................................... 90%

pH koncentrátu: 5,5-6,5 – pH pracovních roztoků: 7,0-7,7 – Biodegradabilní >  90%

Přípravek je jako biocidní registrován pod č. REG. 3371 – 28.07.03 / 21393

Charakteristika konkrétní účinnosti na mikroorganizmy:

ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČINEK – zajišťuje proti g+ (srovnatelný včetně kvasinek), g- bakteriím:

Staphylococcus aureus, Salmonella chleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli.

VIRUCIDNÍ ÚČINEK – zajišťuje při použití na neživé pevné neporézní povrchy proti níže uvedeným virům v 0,4% roztoku: A2/Japan (zástupce běžných chřipkových virů), Herpes simplex typu 1 (původce oparů na rtech), Adenovirus typu 5 (původce infekcí horních cest dýchacích), virus vakcinie (zástupce skupiny poxvirů), virus ptačí chřipky A/Turkey/Wisconsin (původce akutní aviární infekce dolních cest dýchacích) a HIV-1 (virus lidské imunodeficience typu 1).

FUNGICIDNÍ ÚČINEK – zajišťuje na široké spektrum plísní především na nárůsty na stěnách a před-mětech - Aspergillus sp., Penicillium sp., Mucor sp.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:  R 36 / 38 Dráždí oči a kůži.

S 26-Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte. Po manipulaci s přípravkem se pečlivě umyjte mýdlem a vodou.S 45-V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc  ( je-li možno, ukažte toto označení). Pokud dojde k požití přípravku, okamžitě zapijte velkým množstvím   vody. Nesnažte se vyvolat zvracení. Okamžitě vyhledejte lékaře.

UPOZORNĚNÍ PRO LÉKAŘE: Protože může dojít k poškození sliznice, je výplach žaludku kontraindikován.

S 35-Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

 

Balení výrobku: obsah 1lit., 5 lit. a 10 lit. Trvanlivost 2 roky od data výroby (viz. obal).

 

DALŠÍ NABÍDKU NALEZNETE NA – www.dezinfekcepro.cz

 

Dovozce a Váš dodavatel:                                                                            

Vladimír Říha                                                                      Výrobce:

Tři Dvory 164, 280 02 Kolín                                               ZEP Manufacturing Company

tel./fax: 321 766 131, mob.: 603 700 230                           Atlanta GA, USA

e-mail: v.riha@dezinfekcepro.cz

 

 

NÁVOD  NA  POUŽITÍ  DEZINFEKČNÍHO  PŘÍPRAVKU  M.U.D.7

 

PRACOVNÍ ROZTOKY  V 0,4% ŘEDĚNÍ = poměr 1 : 250 = 4 ml do 1 litru vody jsou používány na plochy, které jsou zatíženy organickými nečistotami.

Pro přesné ředění je dodáván mechanický dávkovač, který na jeden stisk dávkuje 20 ml. Při použití na vědro o obsahu 10 litrů je to tedy  dvakrát stisknutí pro poměr 1:250.

Běžná dezinfekce: Při dezinfekci předem očištěných neživých a pevných neporézních povrchů aplikujte pomocí mopu, hadru, houby nebo ručního rozprašovače v poměru 1:250 tak, aby došlo k navlhčení veškerých povrchů. Po deseti minutách odstraňte přebytečnou tekutinu. Silně znečištěné povrchy je nutno předem očistit. Před použitím si připravte čerstvý roztok.

Veškeré dezinfikované předměty, které přicházejí do styku s potravinami nebo pitnou vodou, je nutno před dalším použitím opláchnout pitnou vodou.

Pomocí vody, saponátu, hadru a škrabky odstraňte všechny větší zbytky potravin a nečistot z povrchů, které chcete dezinfikovat. Opláchněte pitnou vodou. Odstraňte nebo zakryjte potraviny. Čerstvý roztok si připravujte denně, v případě potřeby i častěji. Dezinfekci mobilních předmětů jako například sklenic a příborů provádíme ponořením do aktivního roztoku nejméně na 60 s, přičemž dbáme, aby předměty byly ponořené skutečně celé. Poté dezinfikované předměty vyjmeme, necháme odkapat a oschnout na vzduchu.  Přípravek má dezinfekční účinek při ředění vodou až do tvrdosti 750 ppm (CaCO3).

Dezinfekce vajec: V provozovnách na zpracování vaječných skořápek a přípravu vaječných pokrmů provádíme postřikem, ke kterému požijeme roztok naředěním přípravku v poměru 1:500 teplé vody. Roztok musí mít vyšší teplotu než vejce, ale nesmí přesáhnout 54°C. Vejce pečlivě navlhčete a nechte oschnout. Vejce ošetřená tímto přípravkem je nutno opláchnout pitnou vodou pouze v případě, že dochází k jejich bezprostřednímu použití (rozbití) při výrobě vaječných výrobků. Vejce by před použitím měla být rozumně suchá. Jednou použitý roztok již nelze k dalšímu ošetření vajec znovu použít.

Dezinfekce zařízení pro drůbež, útulků a příbytků pro zvířata: Při dezinfekci předem očištěných zařízení pro drůbež (umělých líhní, napajedel, krmítek), útulků a příbytků pro zvířata použijte poměr ředění 1:250. Z budov, kamiónů, klecí a přepravek odstraňte veškerou drůbež, zvířata a krmivo. Z podlah, stěn a povrchů v prostorách, které slouží k umístění zvířat nebo jimiž zvířata procházejí, odstraňte nečistoty a výkaly. Vyprázdněte všechna krmítka a napajedla. Všechny povrchy pečlivě omyjte mýdlem nebo  saponátem  a  opláchněte  vodou.  Dezinfekční  roztok  aplikujte  v  hojném  množství  na  povrchy a nechte 10 minut působit. Zajistěte větrání budov, klecí a dalších uzavřených prostor. Zvířata nelze do ošetřených prostor vpustit a ošetřená zařízení nelze použít, dokud nedojde k zasáknutí, zaschnutí nebo vyschnutí roztoku, mohlo by dojít k jejich poranění.

Proti plísním: Na předem očištěné pevné neporézní povrchy aplikujte pomocí hadru, mopu, houby nebo mechanického rozprašovače roztok naředěním přípravku v poměru 1:250 a přesvědčete se, zda se podařilo navlhčit skutečně celé povrchy. Nechte uschnout na vzduchu. Před použitím si vždy připravte čerstvý roztok. Přípravek aplikujte jednou týdně nebo vždy, když se objeví plíseň.