DEZINFEKCE NA RUCE

 

„ŘÍHA - INSTANT HAND SANITIZER“

Gelový přípravek na bazi alkoholu na rychlou dezinfekci rukou.

 

INSTANT HAND SANITIZER je gelový přípravek, určený pro rychlou dezinfekci rukou všude tam, kde není v dosahu voda a kde může dojít k znečištění rukou nežádoucími mikroorganismy.

 

Účinkuje:

Baktericidně - Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Mycobacterium terrae.

Fungicidně na mikroskopické kvasinkové houby.

Virucidně na široké spektrum virů (herpes simplex, HBV, HIV).

 

OBSAHUJE:

Ethanol - 55%-65%, izopropylalkohol, vodu, další přísady.

 

OBLAST POUŽITÍ:

Potravinářství: výrobny poživatin, potravinářské výrobny, přípravny jídel, potravin, poživatin.

Zdravotnictví: ambulance, pohotovostní služba, záchranná služba, lékárny, ordinace.

Veterinární: veterinární medicína - vyšetřovny zvířat, chovatelé, zoologické zahrady, prodejny.

Komunální oblast: supermarkety, restaurace, hotely, doprava, turistika, sportovní areály, pohřební služby.

 

NÁVOD K POUŽITÍ:

Aplikujte malé množství přípravku (1,5 ml nebo jedna dávka u nástěnného dávkovače) na suché ruce. Vtírejte rovnoměrně gel na ruce do zaschnutí, minimálně 30 vteřin. Neoplachuje se.

Po aplikaci přípravku je pokožka rukou vláčná a příjemná.

 

Schválen hl. hygienikem MZ ČR pod č.: HEM 381-16.8.01/22444

Přípravek  je  vhodný  pro  styk s potravinami a pokrmy podle zákona o ochraně veřejného  zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. Viz EX 413242 SZÚ CZŽP 21-1859/01.

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

R 10 - Hořlavina.

S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 7 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.

S 16 - Uchovávejte mimo zdrojů zapálení. Nekuřte.

S 25 - Zamezte styku s očima.

Minimální trvanlivost 2 roky od data výroby. Spotřebovat do data uvedeného na obalu.

 

PRVNÍ POMOC:

Při zdravotních potížích uvědomte lékaře a poskytněte mu bezpečnostní list. Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím čisté vody 10-15 minut.

Vyhledejte lékaře.

Při požití: vyplachujte ústa, popřípadě dejte vypít větší množství vody, nevyvolávat zvracení.

Vyhledejte lékaře.

Při nadýchání par zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Klid.

Při styku s pokožkou: jednorázová aplikace nedráždí.

 

BALENÍ: do dávkovače – 800 ml, pohotovostní balení – 400 ml.

 

 

 

 

 

 

Dovozce a Váš dodavatel:                                                                            

Vladimír Říha                                                                      Výrobce:

Tři Dvory 164, 280 02 Kolín                                               ZEP Manufacturing Company

tel./fax: 321 766 131, mob.: 603 700 230                           Atlanta GA, USA

e-mail: v.riha@dezinfekcepro.cz